Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2018 2018-06-26 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAST FINANCE S.A

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2018-06-26 Uchwały podjęte przez ZWZA FF SA (128.41KB)

Komunikaty prasowe

.