Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 47/2018 2018-11-05 Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku uprzednio określony na dzień 7 listopada 2018 roku.
Nowy termin publikacji ww. raportu został wyznaczony na dzień 29 listopada 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.