Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2022 2022-07-01 Wydanie wyroku Sądu II instancji

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku i raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 5 czerwca 2020, informuje że w dniu 1 lipca 2022 r. powziął informację o tym, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko byłemu akcjonariuszowi Marcinowi Pomirskiemu o pozbawienie wykonalności tytułowi wykonawczemu w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r., któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności.

 

Wyrokiem tym Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji i w całości pozbawił wykonalności w/w tytuł wykonawczy dotyczący obowiązku zapłaty Panu Marcinowi Pomirskiemu przez Spółkę jako poręczyciela kwoty 14.268.412 zł.

 

Spółka od samego początku sporu stała na stanowisku, że nie jest zobowiązaną wobec Pana Marcina Pomirskiego, bowiem podstawa zaskarżonego w/w tytułu wykonawczego, to jest poręczenie udzielone przez Spółkę za zobowiązanie w postaci prywatnej pożyczki zaciągniętej przez Jacka Daroszewskiego i Izabelę Daroszewską od Marcina Pomirskiego, jest nieważna z uwagi na fakt pełnienia przez Jacka Daroszewskiego w chwili zaciągania pożyczki i udzielenia przez Spółkę poręczenia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i brak zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na udzielenie takiego poręczenia. Brak takiej zgody w chwili zawarcia umowy poręczenia i w okresie dwóch miesięcy następujących po tej dacie, skutkował zdaniem Spółki, zgodnie z treścią art. 15 § 1 k.s.h. w związku z art. 17 § 1 k.s.h., nieważnością czynności poręczenia w całości.


Podstawą wystąpienia przez Spółkę z powództwem o pozbawienie wykonalności wyżej wskazanego tytułu wykonawczego, było powzięcie wątpliwości, co do zgodności udzielonego poręczenia z przepisami prawa, co ostatecznie potwierdził wyrok Sądu II instancji, przyznając rację Spółce.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.