Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2011 2011-04-28 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A.niniejszym informuje, że z uwagi na zaprzestanie konsolidacji spółki zależnej, nie będzie sporządzał raportów skonsolidowanych.
Z uwagi na powyższe, zmianie ulega harmonogram raportów okresowych w roku 2011.

 

Aktualny harmonogram raportów okresowych przedstawia się następująco:

 

1. Jednostkowy Raport roczny za rok obrotowy 2010 - 30 kwietnia 2011r.
2. Jednostkowe raporty kwartalne:
- raport za I kwartał 2011r. - 16 maja 2011 r.
- raport za III kwartał 2011r. - 14 listopada 2011r.
3. Raport półroczny - w dniu 31 sierpnia 2011 r.

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.