Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2019 2019-04-05 Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że Zarząd Emitenta podjął w dniu 5 kwietnia 2019 roku uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego adresu siedziby Spółki oraz spółek zależnych. Nowy adres siedziby Emitenta to ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.)

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.