Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 1/2017 2017-10-17 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fast Finance Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


W stosunku do poprzednio opublikowanego raportu o stosowaniu zasad zawartych w zbiorze \\"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016\\" w niniejszym raporcie zmianie uległ opis dotyczący przyczyn niestosowania zasad III.Z.2., III.Z.3. i III.Z.4., co zostało spowodowane zaprzestaniem pełnienia przez Radę Nadzorczą Emitenta funkcji Komitetu Audytu i wyborem nowych członków Komitetu Audytu.

 

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wyjaśnienie w przedmiocie niestosowania polityki różnorodności znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Ład Korporacyjny.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powodem niestosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk przez Emitenta jest nieprzeprowadzanie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na ryzyko zakłócenia prawidłowego i terminowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, które może być spowodowane ewentualnym wystąpieniem problemów natury techniczno-logistycznej. Ponadto, w opinii Zarządu Emitenta obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Emitent nie wyklucza stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powodem niestosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk jest opinia Zarządu Emitenta, że publikowane przez niego, a przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia, umożliwiają w sposób wyczerpujący zapoznanie się ze sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wszystkim akcjonariuszom, w tym akcjonariuszom mniejszościowym. Emitent nie wyklucza stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. ale Zarząd zapewnia tłumaczenie wybranych elementów strony internetowej na język angielski. W przyszłości, w przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Jedyne ograniczenia dotyczące zasiadania Członków Zarządu Spółki w organach innych spółek wynikają z art. 16 Statutu, który stanowi, że Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz. Niemniej jednak, w przypadku spółki Fast Finance S.A., wartym odnotowania jest fakt, że obaj Członkowie Zarządu zarówno historycznie, począwszy od powstania Fast Finance Sp. z o.o. jak i kapitałowo (każdy z nich posiada 42,53% udziału kapitale zakładowym) są związani ze Spółką i m.in. dzięki ich pracy działalność Spółki rozwija się, a wyniki poprawiają. Emitent nie wyklucza stosowania niniejszej zasady Dobrych Praktyk w przyszłości.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Spółka nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Spółki, który zarządza ryzykiem w Spółce i odpowiada za kwestie compliance oraz Rada Nadzorcza i wyodrębniony Komitet Audytu. Zarząd Spółki, jako organ odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego na bieżąco monitoruje potrzebę powołania osób bezpośrednio odpowiedzialnych za powyższe funkcje i w przypadku jej zaistnienia zastosuje się do zapisów niniejszej zasady szczegółowej Dobrych Praktyk.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W odniesieniu do wyjaśnienia z punktu III.Z.2., Spółka nie stosuje niniejszej zasady szczegółowej Dobrych Praktyk ze względu na kwestie wskazane powyżej. Zarząd Spółki, jako organ odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego na bieżąco monitoruje potrzebę powołania osób bezpośrednio odpowiedzialnych za powyższe funkcje i w przypadku jej zaistnienia zastosuje się do zapisów niniejszej zasady szczegółowej Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza Emitenta powołała członków Komitetu Audytu, a informacja o niezależności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z zasadą szczegółową III.Z.1., za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. Jednocześnie Spółka nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za audyt wewnętrzny.

 

Biorąc pod uwagę powyższe i strukturę Emitenta Zarząd regularnie przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na pytania otrzymane od przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu i w związku z powyższym nie przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdania, o którym mowa w niniejszej zasadzie szczegółowej Dobrych Praktyk.

 

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje potrzebę powołania osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za powyższe funkcje oraz skuteczność funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. i nie wyklucza stosowania niniejszej zasady szczegółowej Dobrych Praktyk w przyszłości.

 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Powodem niestosowania powyższej zasady Dobrych Praktyk przez Emitenta jest nieprzeprowadzanie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia ze względu na ryzyko zakłócenia prawidłowego i terminowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, które może być spowodowane ewentualnym wystąpieniem problemów natury techniczno-logistycznej. Ponadto, w opinii Zarządu Emitenta obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Emitent nie wyklucza stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.

 

Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe Członków Zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta nie wyklucza wprowadzenia w Spółce regulacji dotyczących konfliktu interesów w przyszłości.


Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny. W przypadku wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego Emitent rozważy stosowanie niniejszej zasady Dobrych Praktyk.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny. W przypadku wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego Emitent rozważy stosowanie niniejszej zasady Dobrych Praktyk.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierają wynagrodzenia.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz Członków Zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

 

Zarząd Emitenta nie wyklucza stosowania niniejszej zasady Dobrych Praktyk w przypadku określenia w Spółce polityki wynagrodzeń.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.