Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2023 2023-05-12 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31.01.2023 r., raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 23.04.2023 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 2.05.2023 r. podaje nowe termin publikacji:
raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok:
- raport roczny za 2022 r. - 29.05.2023 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 29.05.2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 30.05.2023 r.,

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2023 nie ulegają zmianie.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.