Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2019 2019-03-20 Otrzymanie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie od Pana Jacka Krzeminskiego o wzajemnym potrąceniu wierzytelności złożone stosownie do zapisów art. 498 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Krzeminski wskazał, że na dzień 18 marca 2019 r. przysługuje mu względem Emitenta wierzytelność z tytułu pożyczek udzielonych Spółce oraz niezwróconych wpłat dokonanych na rzecz Emitenta, natomiast Spółce przysługuje względem niego wierzytelność z tytułu udzielonych pożyczek oraz zaliczek pieniężnych, które do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zostały rozliczone ani spłacone. Pan Jacek Krzeminski uznał, że w wyniku złożonego oświadczenia i wzajemnego umorzenia wierzytelności powinno nastąpić rozliczenie wzajemnych roszczeń.
Jednocześnie Pan Jacek Krzemiński oświadczył, że Emitent nie udostępnił mu do tej pory dokumentów umożliwiających stwierdzenie i potwierdzenie jego zadłużenia oraz zadeklarował wolę rozpatrzenia wszelkich propozycji przedstawionych przez Spółkę.

Emitent uwzględniając złożone oświadczenie podjął czynności zmierzające do ustalenia prawidłowych sald wzajemnych rozliczeń z Panem Jackiem Krzeminskim. Po ustaleniu prawidłowych kwot i ich potwierdzeniu przez strony zostaną dokonane rozliczenia wzajemnych zobowiązań. O ustaleniu sald i rozliczeń, o których mowa powyżej Emitent poinformuje odrębnym raportem.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.