Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2020 2020-02-11 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku wpłynęło na adres mailowy – biuro@fastfinance.pl - od akcjonariusza Emitenta Pana Jacka Zbigniewa Krzemińskiego , działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, następujące żądanie:
"W związku ze zwołaniem na dzień 2 marca 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. _raport bieżący nr 8/2020_ oraz ogłoszeniem, na żądanie akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad _ raport bieżący 9/2020_ jako akcjonariusz posiadający również co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 marca 2020 r., odnosząc się do opublikowanego projektu zmian w porządku obrad raportem bieżącym nr 9/2020:

 

Jako pkt 13_ "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §3 - §9 KSH tj. w drodze głosowania grupami oraz w wyniku powołania jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej" Jako pkt 14_ "Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

 

Dotychczasowy pkt 13_ i 14_ oznaczyć należy odpowiednio: 15_ i 16_"

 

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zdanie 3 żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Tym samym w załączeniu przedstawiam projekty uchwał dotyczące proponowanych zmian, uwzględniając numerację uchwał jaką Spółka przedstawia w swoich projektach."

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 marca 2020 roku uwzględniający żądania akcjonariuszy oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał _projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza Jacka Zbigniewa Krzemińskiego, o których mowa w przytoczonym powyżej żądaniu akcjonariusza, oznaczone są w projektach numerami od 17 do 22_.

 

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4_ Przyjęcie porządku obrad;
5_ Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki od powołania w dniu 27 września 2018r. do dnia 2 marca 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki;
6_ Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki w szczególności z uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki, w tym tych dotyczących dochodzenia wierzytelności od byłych członków zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego oraz spłaty przez nich zobowiązań zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018 r;
7_ Przedstawienie założeń dotyczących scalenia _resplitu_ akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW;
8_ Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia _scalenia_ akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu;
9_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności _PKD_ celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;
10_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki;
11_ Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 KSH: a. Wybór członków Rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
12_ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 k.s.h.;
13_ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §3 - §9 KSH tj. w drodze głosowania grupami oraz w wyniku powołania jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej;
14_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
15_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
16_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

2020.02.11.FF.NWZA.scalenie.RN.zawiadomienie_o_zwolaniu_zmiana_wniosek_akcjonariusza.pdf (198.92KB)
2020.02.11.FF.NWZA.scalenie.RN.projekty.uchwal_grupy.pdf (275.78KB)

Komunikaty prasowe

.