Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, informuje, że w związku z pozyskaniem środków z tytułu emisji obligacji serii P (raport bieżący nr 2/2017) oraz sprzedaży certyfikatów Fast Finance Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (raport bieżący nr 6/2017) zamierza w ciągu kilku kolejnych dni dokonać wykupu 8 600 szt. obligacji serii G i 6 699 szt. serii J oraz zaległego wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Wykup przedmiotowych obligacji zostanie dokonany przez Emitenta z uwzględnieniem wszystkich należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji obligacji dla poszczególnych serii.

 

Z uwagi na konieczność zachowania właściwej procedury wykupu i kolejności spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności Emitent dokona wykupu obligacji serii G i J. Jednocześnie Emitent złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań obligacji serii M celem dokonania w najbliższym możliwym terminie wykupu 466 szt. obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji.

 

O dokonaniu wykupu poszczególnych serii obligacji oraz o wniosku o zawieszenie notowań obligacji serii M i terminach wykupu zaległej transzy obligacji serii M Emitent poinformuje w formie odrębnych raportów.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.