Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 18/2023 2023-09-12 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] niniejszym przekazuje treść uchwal podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 września 2023 r. roku wraz z informacjami na temat głosowań.

 

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 r. poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

ZWZA za 2022 - podjęte uchwały.pdf (241.02KB)

Komunikaty prasowe

.