Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2017 2017-01-16 Emisja obligacji serii P

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 (jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) sztuk obligacji serii P na okaziciela, zwykłych, zabezpieczonych, mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, za łączną kwotę 9 499 795 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Obligacje serii P zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna).

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii G oraz na wykup Obligacji serii J z zastrzeżeniem, że środki będą mogły być wykorzystane na wykup niniejszych obligacji z chwilą pozyskania pozostałych środków koniecznych do spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu emisji obligacji serii G i J.
- wielkość emisji: 9 499 795 zł;
- wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 835,00 zł;
- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 17 stycznia 2020 roku;
- warunki oprocentowania: oprocentowanie Obligacji wynosi 10 % w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;
- zabezpieczenie:
(i) Zastaw Rejestrowy na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych;
(ii) Zastaw Rejestrowy 2 na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych;
(iii) cesja poprzez zawarcie między Emitentem jako cedentem a administratorem zabezpieczeń jako cesjonariuszem warunkowej umowy przelewu wierzytelności;
(iv) poręczenie udzielone przez FF Inkaso na rzecz administratora zabezpieczeń do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.
Obligacje podlegają okresowej amortyzacji. Emitent ma obowiązek wykupu Obligacji w okresach półrocznych, przy czym pierwszy wykup Obligacji nastąpi do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Przed rozpoczęciem emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń w szczególności pełnienie funkcji administratora zastawu dla Umowy Przelewu Wierzytelności, Poręczenia, Zastawu Rejestrowego i Zastawu Rejestrowego 2.

 

Wyceny przedmiotów zastawów (Zastaw Rejestrowy, Zastaw Rejestrowy 2) zostały dokonane przez uprawnionego biegłego rewidenta zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy o obligacjach. Przedmioty zabezpieczenia zostały określone na łączną kwotę 130.226 tyś zł na dzień 29 listopada 2016 r.
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.