Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2016 2016-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2016-06-30 Uchwaly podjete przez ZWZA FF SA (248.55KB)

Komunikaty prasowe

.