Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2021 2021-08-17 Modyfikacja propozycji układowych

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku oraz raportu nr 20/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do akt sprawy o sygn. VIII GRu 1/19 informację zawierającą: modyfikację propozycji układowych oraz test prywatnego wierzyciela w odniesieniu do zmodyfikowanych propozycji układowych wraz z informacją o skierowaniu do wszystkich wierzycieli publicznoprawnych w dniu 17 sierpnia 2021 r. w trybie art. 204 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne: planu restrukturyzacyjnego zawierającego modyfikację propozycji układowych oraz test prywatnego wierzyciela w odniesieniu do zmodyfikowanych propozycji układowych.

 

1. Aktualna treść propozycji układowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
2. Z przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela wynika, że:
- oferowane przez Spółkę propozycje układowe skierowane do wierzycieli prawa publicznego są nie mniej korzystne niż skierowane do wierzycieli prywatnych, a zatem ich aprobata jest dopuszczalna jako zgodna z racjonalnością rynku w zachowaniu wobec Spółki w jej stanie,
- nie będzie zachodzić przypadek udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, gdyż wierzyciele prawa publicznego, działając w obronie należnych im wierzytelności i głosując za układem, zachowają się z racjonalnością, której w danych warunkach rynkowych i względem Spółki w określonym stanie można oczekiwać także ze strony każdego wierzyciela prywatnego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

RB202021_aktualne_propozycje_ukladowe.pdf (583.02KB)

Komunikaty prasowe

.