Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 33/2020 2020-04-09 Informacja dotycząca żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zgłoszonego przez Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych, informuje o braku możliwości w najbliższym czasie przeprowadzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2. Spółka nie posiada możliwości formalnych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzenia, unikniecie ryzyka zarażenia ich tym wirusem. Zgłoszony przedmiot nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nie dotyczy spraw o stopniu istotności przewyższającym takie ryzyko.


Żądanie Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zostanie zrealizowane niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn, które uniemożliwiają jego przeprowadzenia, o czym Spółka powiadomi odrębnym raportem.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.