Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 30/2017 2017-11-13 Zmiany zasad rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że dniu 13 listopada 2017 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku dokonano zmian zasad rachunkowości, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy.
Zmian dokonano w zakresie sposobu prezentacji:
- Pozostałych przychodów operacyjnych – dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu najmu oraz zarządzania Funduszem Inwestycyjnym wykazywane były w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z w/w tytułów wykazane zostały wraz z przychodami z działalności podstawowej.
- Zysku (straty) ze sprzedaży wierzytelności – dotychczas w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywano wynik na sprzedaży (zysk lub stratę), w śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano zmiany w tym zakresie – wykazano oddzielnie przychody ze sprzedaży wierzytelności oraz koszty dotyczące sprzedaży.


W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wartości wykazane w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.


Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Zalacznik_RB_30_2017 (178.65KB)

Komunikaty prasowe

.