Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2020 2020-02-14 Zmiana adresu siedziby Emitenta

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Emitenta i aktualnie jest następująca – 50-556 Wrocław, ul. Borowska 283 B.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.