Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2024 2024-01-27 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że dzisiaj zwrócono się z prośbą do podmiotów, które nabyły od Emitenta i jej podmiotów zależnych wierzytelności stanowiące przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego i w toku postępowania restrukturyzacyjnego zabezpieczenie wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L, P, R, S, które obecnie stanowią przedmiot umów serwisowych dotyczących obsługi wierzytelności świadczonych przez Spółkę na rzecz tych podmiotów, o podjęcie rozmów w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Spółki z tytułu usług świadczonych w ramach umów serwisowych, które to wynagrodzenia łącznie korelowałyby z założeniami zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Wyniki rozmów z nabywcami wierzytelności będą mieć istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych, co wpisuje się m.in. w ryzyko podawane przez Spółkę w raportach okresowych związanych z realizacją zatwierdzonego układu i realizacją zobowiązań po zatwierdzeniu układu.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.