Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 58/2019 2019-12-19 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 19 grudnia 2019r. zostało podpisane z wierzycielami Spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta, ("Wierzyciele") z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo, oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:
- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Aureus"),
- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akura"),
- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest"), porozumienie, którego celem jest określenie zasad rozdziału środków uzyskanych w wyniku realizacji zabezpieczeń wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii R i S, pomiędzy Spółkę i Wierzycieli w ramach ustalonych procentowych udziałów takiego rozdziału, a w jego wyniku doprowadzenia do proporcjonalnego zmniejszenia zadłużenia Emitenta wobec obligatariuszy tych serii obligacji.
Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii R i S będą dzielone pomiędzy Spółkę i Wierzycieli w ustalonych w porozumieniu proporcjach.
Kwoty uzyskiwane bezpośrednio z realizacji zabezpieczeń obligacji serii R i S przez Wierzycieli będą zaliczane na poczet płatności należnych danemu Wierzycielowi, który odzyskał takie środki.

Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.