Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2014 2014-07-08 Zawarcie znaczącej umowy na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, niniejszym informuje, że w dniu 7 lipca 2014 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana umowa zawarta pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A., Fast Finance Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., na mocy której Fast Finance NS FIZ dokonał zakupu pakietu wierzytelności, którego wartość nominalna określona w umowie wynosi 65.662.150,63 zł a cena zakupu wynosi 6.300.000,00 zł.
Zapłata ceny za pakiet wierzytelności nastąpi do dnia 11 lipca 2014 roku. Źródłem finansowania zakupu będzie emisja certyfikatów inwestycyjnych.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy.
Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ cena zakupu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.