Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 53/2018 2018-11-13 Otrzymanie żądania wykupu obligacji serii P od obligatariusza

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z niedokonaniem obowiązkowego wykupu 1 125 obligacji na okaziciela serii P Emitenta, otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2018 roku od obligatariusza serii P żądanie dokonania wcześniejszego wykupu 5 689 sztuk obligacji serii P posiadanych przez obligatariusza, poprzez zapłatę kwoty 5 265 169,50 zł powiększonej o należne a niezapłacone odsetki od wszystkich ww. obligacji do dnia zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania wykupu.
W związku z powyższym całkowita kwota wskazana przez obligatariusza w wezwaniu wynosi obecnie 6 463 324,47 zł i składają się na nią następujące należności:
a) kwota 1 020 487,50, z tytułu obowiązkowego wcześniejszego wykupu 1 125 obligacji serii P Emitenta,
b) kwota 5 265 169,50 zł tytułem wcześniejszego wykupu na żądanie obligatariusza 5 689 sztuk obligacji serii P Emitenta, oraz
c) kwota 177 667,47 zł tytułem odsetek kapitałowych od kwoty wskazanej w punkcie b) powyżej, naliczonych na dzień złożenia żądania wykupu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.