Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2017 2017-05-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, że w dniu 17 maja 2017 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Dz. U. 2015, poz. 238 nabył w ramach okresowego wykupu 104 sztuki obligacji serii L Emitenta o wartości nominalnej 10 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 040 000,00 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 8 858,10 zł.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 z późn. zm.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.