Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 23/2016 2016-07-19 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

 

Podmiotem uprawnionym do badania powyższych sprawozdań został wybrany Zakład Badań Finansowych "KRYTER" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 9/3, 50-071 Wrocław, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 837 ("ZBF KRYTER"). Wybór, o którym mowa powyżej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd FAST FINANCE S.A. do zawarcia z ZBF KRYTER umowy na przeprowadzenie przeglądu powyższych sprawozdań finansowych oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.

 

Emitent korzystał już z usług ZBF KRYTER. W 2016 roku ZBF KRYTER dokonał badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2015. Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.