Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 67/2018 2018-11-30 Przesunięcie publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że z uwagi na złożenie w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) wniosku o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”) informuje o przesunięciu terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Z uwagi na zaistniałą sytuację nowa data publikacji przedmiotowego raportu zostanie podana przez Emitenta w formie odrębnego raportu.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.