Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 21/2016 2016-07-01 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

Treść raportu: Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył w ramach okresowego wykupu 104 sztuk obligacji serii L Emitenta o wartości nominalnej 10 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 040 000,00 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 8 343,20 zł.
Oprócz powyższego, w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta nabył również 500 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 000,00 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1 025,32 zł.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.