Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2010 2010-07-06 Emisja obligacji Fast Finance S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance informuje, że w dniu 05.07.2010 roku dokonał emisji 8.730 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B na łączną kwotę 8.730.000 zł. Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach II transzy została objęta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
- wielkość emisji: 8.730.000 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi 5 lipca 2012 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 6 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe
- zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na: (i) wierzytelnościach z rachunku bieżącego Emitenta, do najwyższej kwoty zabezpieczenie 25.000.000 PLN,(ii) wierzytelnościach ze zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek udzielonych przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przelanych na Emitenta na mocy umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 30.09.2008 r. do najwyższej kwoty zabezpieczenia 25.000.000 PLN.
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 43.150.000 zł;
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 24.607.000 zł;
- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: o zakupach kolejnych pakietów wierzytelności, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji serii B, Emitent będzie informować w postaci raportów bieżących,
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii B,
- wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego: Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot Zastawu Rejestrowego wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298, która oszacowała wartość przedmiotu zastawu rejestrowego na kwotę:
(i) 25.001.975,45 PLN dla zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu i pożyczek oraz na kwotę
(ii) 49.525,70 PLN dla wierzytelności bieżących i przyszłych z rachunku bieżącego należącego do Emitenta według stanu na dzień 12.05.2010 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.