Ład korporacyjny

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Spółka FAST FINANCE od początku swojej działalności jest zarządzana i funkcjonuje zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Intencją Spółki jest również przyjęcie w całości zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Komunikaty prasowe

.