Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 40/2020 2020-05-29 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r., podaje nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – 29 lipca 2020 roku.
Zarządca Spółki wyjaśnia, iż Raportem bieżącym nr 37/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok poddanych badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską sprawozdaniem z badania, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku może nastąpić nie wcześniej, niż w terminie publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, w związku z czym konieczne było skoordynowanie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku z terminem publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

 

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.