Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 64/2018 2018-11-28 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28 listopada 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Tomasza Garlińskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 26 listopada 2018 roku, o następującej treści:

 

"Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiam o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce:
Fast Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
(51-116 Wrocław, ul. Wołowska 20), KRS: 0000299407.

Poniżej informacje określone w art. 69 ust. 4 według kolejności określonej tym przepisem:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: 21 listopada 2018 r., nabycie akcji,
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 1.746.080 szt., ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 6,9843%, liczba głosów z tych akcji 1.746.080, ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,8167%,
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji 2.384.205, ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 9,5368%, liczba głosów z tych akcji 2.384.205, ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,5771%,
4. Uchylony,
5. Podmioty zależne od akcjonariusza posiadające akcje spółki – nie dotyczy,
6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c – nie dotyczy,
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia Zawiadamiający jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji – nie dotyczy,
8. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych – nie dotyczy,
9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – jak w pkt 2."

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.