Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2022 2022-09-21 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze roku 2022, którego publikacja miała nastąpić w dniu 23.09.2022 r.
Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2022 r. zostanie przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 30.09.2022 r.

 

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.