Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2018 2018-07-27 Złożenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku, oraz raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 lipca 2018 r. Emitent złożył do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny powództwo przeciwko Marcinowi Pomirskiemu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzanego w dniu 4 października 2017 r. przed notariuszem Beatą Janowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, któremu Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej postanowieniem z 26 marca 2018 r. w sprawie I Co 395/18 nadał klauzulę wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty wierzycielowi Marcinowi Pomirskiemu przez dłużnika - poręczyciela FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 14.268.412 zł.
Złożenie przez Emitenta niniejszego powództwa jest zgodne z zobowiązaniem i terminem określonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w postanowieniu z dnia 10 lipca 2018 r. o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego z wniosku Marcina Pomirskiego przeciwko FAST FINANCE S.A. O przedmiotowym postanowieniu sądu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

 

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.