Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2019 2019-05-24 Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_, informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta uchwała nr 1/05/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w przedmiocie odwołania ze składu Zarządu Fast Finance S.A. Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kiełczewskiego. Odwołanie Pana Andrzeja Kiełczewskiego ze składu Zarządu Emitenta nastąpiło bez podania przyczyny.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Mihułka CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

.