Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2021 2021-05-26 Powołanie Komitetu Audytu

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 26.05.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z pózn. zm._ powołała Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

 

Pan Marian Noga - na Przewodniczącego Komitetu Audytu
Pan Maciej Charzyński - na Członka Komitetu Audytu
Pan Marek Szmigiel - na Członka Komitetu Audytu

 

Informację o Członkach Komitetu Audytu Emitent podał w raporcie bieżącym nr RB 21/2020 z dnia 06.03.2020 r.

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.