Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 32/2018 2018-09-24 Umieszczenie wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 13 września 2018 roku, informuje, że w dniu 24 września 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie dokonania w Dziale 4 Rubryka 3 Rejestru Przedsiębiorców wpisu dotyczącego Emitenta.
W polu: Informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, zamieszczono wpis o treści: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 05.09.2018, sygn. akt VIII GU 301/18, zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567)".

 

Jednocześnie Emitent informuje, że spodziewa się wykreślenia przedmiotowego wpisu w związku z wycofaniem wniosku o ogłoszenie upadłości i wydaniem przez Sąd Rejonowy postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości, o czym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2018 z dnia 13 września 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu

Komunikaty prasowe

.