Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 41/2019 2019-10-16 Zmiana terminu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 16 października 2019 roku, informuje, że w dniu 16 października 2019 roku powziął od Nadzorcy Sądowego, Pana Kamila Hajduka, informację o zmianie terminu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 22 października na dzień 23 października 2019 roku.
Zgodnie z powyższą zmianą pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Wierzycieli.
6. Przyjęcie regulaminu Rady Wierzycieli ustalającego tryb posiedzeń, sposób zbierania głosów i zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym, zarządcą i zarządem i inne kwestie organizacyjne.
7. Przedstawienie przez Nadzorcę Sądowego stanu postępowania i Zarząd Dłużnika stanu przedsiębiorstwa.
8. Dyskusja w przedmiocie perspektywy postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosków złożonych przez Nadzorcę Sądowego będących przedmiotem posiedzenia Sądu Restrukturyzacyjnego 24 października 2019 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.