Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2023 2023-04-23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31.01.2023 r. podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok:
- raport roczny za 2022 r. - 02.05.2023 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 02.05.2023 r.

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2023 nie ulegają zmianie.

 

Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok jest przedłużenie procedury badania sprawozdania finansowego w związku ze zmianą Zarządu Spółki juz po zakończeniu roku obrotowego 2022.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.