Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2020 2020-03-06 Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 26 marca 2019 roku oraz w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku przekazuje dodatkowe informacje w zakresie testu prywatnego wierzyciela i aktualną treść propozycji układowych.

 

1. Z przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela wynika, że nie będzie zachodzić przypadek udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, gdyż wierzyciele prawa publicznego, działając w obronie należnych im wierzytelności i głosując za układem, zachowają się z racjonalnością, której w danych warunkach rynkowych i względem Spółki w określonym stanie można oczekiwać także ze strony każdego wierzyciela prywatnego. W związku z tym przyjęcie układu w proponowanym przez Spółkę brzmieniu nie będzie prowadzić do udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, a głosując w przedmiocie układu – i za układem, wierzyciele prawa publicznego zachowają się jak wierzyciele prywatni.


2. Aktualną treść propozycji układowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Aktualne propozycje układowe (105.12KB)

Komunikaty prasowe

.