Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 50/2020 2020-07-21 Zawarcie porozumień z obligatariuszami dotyczących bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, w nawiązaniu do informacji opublikowanych raportami bieżącymi nr 58/2019 z dnia 19 grudnia 2019r., nr 3/2020 i 4/2020 z dnia 4 lutego 2020r., nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020r., informuje, że :

 

1. W dniu 21 lipca 2020r. zawarte zostały:
- porozumienia pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Szwedo, Aureus Spółką z o.o., Akura Spółką z o.o., Tarinvest Spółką z o.o., Alternative Solution Spółką z o.o. _"Obligatariusze", "Wierzyciele"_ – wierzycielami Spółki, obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę niepublicznych obligacji serii L, P, R i S, na mocy którego wcześniejsze porozumienia zawarte pomiędzy tymi stronami, a których przedmiotem było określenie zasad rozdziału środków uzyskanych w wyniku realizacji zabezpieczeń wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii L, P, R i S pomiędzy Spółkę i Wierzyciela w ramach ustalonych procentowych udziałów takiego rozdziału, a w jego wyniku doprowadzenia do proporcjonalnego zmniejszenia zadłużenia Emitenta wobec tych Obligatariuszy, zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2020 roku _"Porozumienie 1"_,
- porozumienie zawarte pomiędzy Spółką a Obligatariuszami _"Porozumienie 2"_, na mocy którego został ustalony sposób podziału środków uzyskanych przez Spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii L, P, R i S oraz z zarządzanego przez Spółkę pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej około 49.284.300,12 zł należącego do wierzyciela – Tarinvest Spółki z o.o. _"Pakiet Tarinvest"_, zgodnie z którym :
1_ Pan Leszek Szwedo, Aureus Spółka z o.o., Akura Spółka z o.o., Tarinvest Spółka z o.o. zobowiązali się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii R i S na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii R i S,
2_ Pactum S.A. zobowiązało się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii L na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii L,
3_ Alternative Solution spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 40% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii P,
4_ Tarinvest spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 50% wpływów z odzyskanych wierzytelności z Pakietu Tarinvest na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,
5_ Spółka i Obligatariusze ustalili, że wpływy z wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P z wyłączeniem wierzytelności z Pakietu Tarinvest przeznaczone na wykup wartości nominalnej obligacji serii P i wpływu z Pakietu Tarinvest nie mogą być niższe niż 50% wpływów z całości wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P.
Pozostałe warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.
Dodatkowo, w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Emitent wskazuje, że wskazane w jego treści wartości nominalne obligacji serii L, P, R i S nie uległy żadnym zmianom.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.