Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2021 2021-01-31 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż dokonane zostały korekty skonsolidowanego raportu za rok 2019 Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ przekazanego przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 20 lipca 2020 roku, a następnie w dniu 29 lipca 2020 r., po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020 wskazując poniżej przedmiot i charakter tych korekt.
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2019 r. polega na:


1. uzupełnieniu raportu o:
-informacje określone przez § 71 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757 dalej ,,Rozporządzenie"_, które stanowią element składowy Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej,
-dane dotyczące akcjonariusza Tomasza Garlińskiego jako posiadającego bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki,
- przedstawienie ryzyka odnoszącego się do postępowania restrukturyzacyjnego, którym objęty jest Emitent, a także ryzyka zmiany cen i ryzyka związanego z utratą płynności finansowej,
- informację Zarządu Spółki dotyczącą wyboru firmy audytorskiej wymaganą przez § 71 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia,
-ocenę Rady Nadzorczej wskazaną w § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia,
- oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.


2. korekcie informacji zawartych w raporcie:
-dotyczących spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta w zakresie udziału w kapitale i głosach posiadanych przez Emitenta w spółce Incasso FF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _98% FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta, 2% - Emitent_.
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 20 lipca 2020 roku oraz w dniu 29 lipca 2020 roku, po dokonaniu korekty raportem bieżącym nr 54/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku nie uległy zmianie.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. uzupełniony oraz korygowany w opisany powyżej sposób Emitent opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.


Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, a także art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.