Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2016 2016-01-14 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 3 600 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3 600 000 zł. Przyczyną i celem nabycia obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1029,05zł. Transakcja wykupu obligacji została dokonana na zasadach potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy stronami transakcji.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.