Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 67/2020 2020-09-11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 września 2020 r. – zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Zarząd Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w odpowiedzi na otrzymane przez Spółkę żądanie akcjonariusza Marcina Pomirskiego uprawnionego na mocy art. 401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowy _dalej: "Akcjonariusz"_, zmianie ulega porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 30 września 2020 r. _dalej: "WZ"_.
Zmiana porządku obrad polega na:

A_ dodaniu po punkcie 24_ punktu 25_ w następującym brzmieniu:

"25_ Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki."

B_ aktualizacji numeracji dotychczasowych punktów od 25_ do 27_, które przyjmują numery od 26_ do 28_.

Aktualny porządek obrad WZ jest więc następujący:

1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4_ Przyjęcie porządku obrad;
5_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A_ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, B_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, C_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018, a także D_ wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
6_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
7_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
8_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018;
9_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018;
10_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
11_ Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A_ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, B_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, C_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy
kapitałowej za rok 2019, a także D_ wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
12_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
13_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z Zarządu Spółki za rok 2019;
14_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
15_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019;
16_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
17_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.;
18_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.;
19_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.;
20_ Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018;
21_ Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019;
22_ Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2018;
23_ Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019;
24_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
25_ Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki."
26_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
27_ Zmiana Statutu Spółki;
28_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz w swoim żądaniu nie przedstawił propozycji uchwał dotyczących zmienionego porządku obrad. Poniżej Emitent przekazuje treść uzasadnienia, które Akcjonariusz przedstawił wraz z przedmiotowym żądaniem :
"Uzasadnienie żądania:
od ostatniego wyboru członków Rady Nadzorczej akcjonariat Spółki uległ kolejnym modyfikacjom i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy.
Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o o przeprowadzenie wyboru członków rady nadzorczej przez najbliższe WZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej. W związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej.".
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał WZ uwzględniające wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

20.09.11.zwyczajne_zgromadzenie_akcjonariuszy_2018_ogloszenie.pdf (207.86KB)
2020.09.11_fast_finance_zwza_projekty_uchwal.pdf (398.34KB)

Komunikaty prasowe

.