Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2015 2015-01-22 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:


1. Raport za IV kwartał 2014 roku – 12 lutego 2015 roku,
2. Raport roczny za 2014 rok – 23 kwietnia 2015 roku,
3. Raport za I kwartał 2015 roku – 7 maja 2015 roku,
4. Raport za I półrocze 2015 roku – 18 sierpnia 2015 roku,
5. Raport za III kwartał 2015 roku – 10 listopada 2015 roku.

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.