Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2018 2018-07-16 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii M (oznaczonych kodem PLFSTFC00087) przeprowadził w dniu 16 lipca 2018 roku, częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M („Okresowa Amortyzacja”). Okresową Amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł.
Okresowa Amortyzacja została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją obligacji serii M oraz zgodnie z regulacjami określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również zgodnie z warunkami określonymi w Nocie Informacyjnej sporządzonej w związku z notowaniem obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.

 

Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.