Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 39/2019 2019-10-16 Powzięcie wiadomości o ustanowieniu i zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2019 roku powziął od Nadzorcy Sądowego, Pana Kamila Hajduka, informację o ustanowieniu przez sąd Rady Wierzycieli i zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli przez Nadzorcę Sądowego. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Zarząd Emitenta od Nadzorcy Sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 9 października 2019 roku, sygn. akt VIII GRu 1 / 19, postanowienie w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta.
Członkami Rady Wierzycieli zostali:
a) Leszek Szwedo,
b) Wojciech Pilcicki,
c) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (RFI 810), reprezentowany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
d) Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (RFI 845), reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
e) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział we Wrocławiu,
oraz zastępcy w osobach:
a) Tomasz Garliński,
b) Skarb Państwa – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

 

Jednocześnie w dniu 15 października 2019 roku Zarząd Emitenta powziął od Nadzorcy Sądowego, informację o zwołaniu przez Nadzorcę Sądowego pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Emitenta przy ulicy Paprotnej 14 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Wierzycieli.
6. Przyjęcie regulaminu Rady Wierzycieli ustalającego tryb posiedzeń, sposób zbierania głosów i zasady współpracy Rady z Nadzorcą Sądowym, zarządcą i zarządem i inne kwestie organizacyjne.
7. Przedstawienie przez Nadzorcę Sądowego stanu postępowania i Zarząd Dłużnika stanu przedsiębiorstwa.
8. Dyskusja w przedmiocie perspektywy postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosków złożonych przez Nadzorcę Sądowego będących przedmiotem posiedzenia Sądu Restrukturyzacyjnego 24 października 2019 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Emitenta oświadcza, iż do chwili sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie otrzymał z sądu postanowienia o powołaniu Rady Wierzycieli.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.