Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2014 2014-09-12 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 12 września 2014 roku otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwały nr 18 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki podjętej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. w dniu 9 czerwca 2014 roku.

W związku z rejestracją powyższych zmian, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu (załącznik nr 1) wraz z informacją o dokonanych zmianach (załącznik nr 2).

Oprócz powyższego, Emitent informuje, że na podstawie powyższego postanowienia zarejestrowana została również zmiana adresu Emitenta na ulicę Wołowską 20, 51-116 Wrocław.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 RB_20_2014_Statut Fast Finance SA (57.37KB)
Załącznik nr 2 RB_20_2014_Rejestracja zmian w Statucie (36.31KB)

Komunikaty prasowe

.