Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 66/2018 2018-11-30 Złożenie wniosku o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania układowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) wniosek o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”).

Decyzja Zarządu Spółki podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz jej kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia złożenia wniosku, o których Spółka na bieżąco informowała w publikowanych raportach. W ocenie Zarządu Spółki istniejące zobowiązania wykazane w raportach bieżących i okresowych oraz bieżąca sytuacja Emitenta nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Emitenta. W ocenie Spółki, ma ona bowiem wystarczające i rzeczywiste składniki majątku, które stanowią źródło zaspakajania w/w zobowiązań.

Zarząd Emitenta mając na względzie interes Spółki, w tym zatrudnionych pracowników, Wierzycieli i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych lub faktycznych, podjął działania mające na celu uniknięcie upadłości, która doprowadziłaby do zwiększenia strat wszystkich Interesariuszy. Decyzja Emitenta oparta jest na brzmieniu art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, które stanowi, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości danego podmiotu.
Zarząd Spółki informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.