Rynek

Działamy na stale rozwijającym się rynku wierzytelności masowych w Polsce. Obserwowane od połowy lat 90-tych sukcesywnie zwiększające się zadłużenie Polaków oraz wzrastający odsetek osób nieterminowo regulujących swoje zobowiązania stało się przyczyną do dynamicznego rozwoju segmentu masowych wierzytelności konsumenckich. Podaż pakietów wierzytelności ze strony instytucji finansowych, banków oraz dostarczycieli usług abonamentowych i mediów przyczyniła się do rozwoju firm specjalizujących się w windykacji wierzytelności na własny rachunek. Wprowadzenie w I dekadzie XXI w. regulacji prawnych w zakresie cesji wierzytelności i funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych znacząco wpłynęło na obecny kształt branży. Zmiany te pozwoliły nam na skuteczne pozyskiwanie pakietów wierzytelności masowych za pośrednictwem założonego w 2011 roku Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zmiany na rynkach zbywców pakietów wierzytelności, centralizacja firm windykacyjnych, jak i trudności w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału dłużnego niezbędnego do nabywania pakietów wierzytelności na własny rachunek, wymuszają zmianę modelu działalności. Odbywa się to poprzez odejście od formuły nabywania pakietów wierzytelności na własny rachunek na rzecz serwisowania wierzytelności podmiotów zewnętrznych.

Wedle szacunków BIG Infomonitor, z roku na rok rośnie liczba klientów podwyższonego ryzyka. Od lat wzrasta również wartość zadłużenia Polaków, zarówno w ujęciu sumarycznym, jak i pod względem średniego zadłużenia przypadającego na jedną osobę. Znaczący wpływ na obecną wielkość rynku miał kryzys gospodarczy mający swój początek w 2008 roku. Średnie zadłużenie Polaków w latach 2008-2011 wzrosło ponad trzykrotnie i nadal nieznacznie rośnie z roku na rok, pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego.


Działalność podmiotów na rynku wierzytelności jest w niewielkim stopniu skorelowana z cyklem gospodarczym. Charakteryzuje się zwiększoną aktywnością pod kątem skupowania pakietów w okresie dekoniunktury oraz wzrostem ściągalności długów podczas ożywienia.


FAST FINANCE należy do grona firm z branży. Spośród kilkuset podmiotów w niej działających zaledwie wąska grupa firm posiada zdolność do bieżącej obsługi dużej liczby procesów windykacji. Dzięki systemom informatycznym oraz wykwalifikowanym kadrom możemy z powodzeniem prowadzić tysiące spraw jednocześnie.
 

Komunikaty prasowe

.