Audytor

W 2019 roku Spółka zawarła umowę z Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 529 _uchwała 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2020 roku.

Raport bieżący nr 52/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta

.