Podstawowe informacje finansowe

 2017_06_19_Factsheet_1Q2017_pol.jpg

 

Podstawowe informacje finansowe

Okres zakończony 31.03.2016 r. Okres zakończony 31.03.2017 r. Zmiana
w tys. zł      
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
13 435 6 476 -51,80%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 189 3 003 -5,83%
Zysk (strata) brutto 2 599 2 686 3,35%
Zysk (strata) netto 2 097 2 020 -3,67%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 530) (12 584) -397,39%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (638) 14 896 2434,80%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 655) (7 180) -26,97%
Przepływy pieniężne netto, razem (8 823) (4 868) 44,83%
Aktywa, razem 238 340 223 297 -6,31%
Zobowiązania długoterminowe 115 435 125 159 8,42%
Zobowiązania krótkoterminowe 58 578 26 041 -55,54%
Kapitał własny 64 327 72 097 12,08%
Kapitał zakładowy 1 000 1 000 0,00%

 

Pobierz bieżące i historyczne informacje finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Pobierz wybrane dane finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.