Co nas wyróżnia

Specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych. Blisko 99% nominalnej wartości naszego portfela to wierzytelności detaliczne, ponad 90% jego wartości stanowią pakiety zakupione od banków w drodze wygranego przetargu.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat zajmujemy się windykacją należności od osób, które w wielu przypadkach utraciły możliwość spłaty zadłużenia w wyniku zbiegu niekorzystnych okoliczności. Podstawą naszych działań jest zawsze rozpoznanie okoliczności i uzgodnienie z dłużnikiem realnego harmonogramu płatności.
Nasz zespół opiera się w swojej pracy na szczegółowo opisanych procedurach powstałych dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Dłużnikom zapewniamy pełną szacunku relację, a naszym kontrahentom – bankom i firmom telekomunikacyjnym - utrzymanie ich wizerunku i reputacji.

Skuteczność

Osiągamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności. Średnia wartość przychodu z zakupionego portfela w ciągu pierwszych 5-ciu lat od jego pozyskania stanowi 170% kosztów zakupu.

Fundusz Sekurytyzacyjny

Prowadzimy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dzięki czemu możemy obsługiwać również klientów dopuszczających wyłącznie transakcje z udziałem takiego podmiotu.

Transparentność

Jesteśmy rzetelnym kontrahentem, należącym do czołówki firm windykacyjnych w kraju, spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Standardy

Przestrzegamy rygorystycznie najwyższych standardów profesjonalnych rynku finansowego zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, na którym opieramy nasze wewnętrzne procedury, treści szkoleń i kryteria oceny pracy.

Zarządzanie

Spółką od jej powstania zarządzają jej założyciele i zarazem główni akcjonariusze: Jacek Daroszewski - Prezes Zarządu i Jacek Krzemiński - Wiceprezes. Zapewnia to nadrzędność długoterminowej perspektywy bezpiecznego wzrostu wartości spółki w bieżącym zarządzaniu.

 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.